„КИНОТО – МОЯ ЛЮБОВ, МОЯ ПЕСЕН“

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС – СПЕКТАКЪЛ

„КИНОТО – МОЯ ЛЮБОВ, МОЯ ПЕСЕН“ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ ФИЛМ ИЛИ МЮЗИКЪЛ  

На 12 юни 2018 г. ще се състои концерт с участието на предварително номинирани изпълнители

в град ВАРНА  

FEST

В конкурса могат да вземат участие всички деца и младежи от 10 до 30 годишна възраст, разделени в три възрастови групи – от 10 до 14 г.; от 15 до 19 г. и от 20 до 30 г. В отделна група са представени дуети, вокални формации и вокални групи.

Възрастта на участниците се определя с навършените години към датата на конкурса. За непълнолетните е задължително да се представи декларация  свободен текст за съгласие от родителите или настойника, за заснемане и излъчване на изпълнителя в ТВ ефир и Интернет медии.

ЖУРИ

В международното жури участват изтъкнати музикални специалисти, изпълнители и музикални мениджъри. Петчленно  жури с председател доцент Етиен Леви след прослушване ще номинира най-добрите изпълнители от всички категории за участие в КОНЦЕРТА СПЕКТАКЪЛ.  Класирането от журито не подлежи на обжалване. 

РЕГЛАМЕНТ                           

Конкурсът се провежда в два кръга. Първи кръг на 17 и 18 март 2018 г. в град София ще се проведе предварителен конкурс за определяне на участниците в концерт спектакъл „Киното –моя любов, моя песен“. Кандидат изпълнителите от всички възрастови групи подават заявка за участие в която посочват две изпълнения. Първата песен, трябва да презентира изпълнителя пред журито.  Езика на който, се изпълнява песента е по собствен избор. Втората песен,трябва да бъде от САУНДТРАК на игрален, анимационен филм или мюзикъл по собствен избор.  Тази песен ще участва след номинациите на журито в Концерта-Спектакъл.   Времетраене – изпълненията не трябва да са по-дълги от 3.30 мин. 


На 21  март 201
8 на сайта на фестивала arlekinfest.com ще бъде публикуван списък с имената на класираните изпълнители и групи за участие в концерта-спектакъл”Киното – моя любов , моя песен. До 30 април 2017г. класираните участници трябва да потвърдят участието си на адрес arlekinfestival@abv.bg 


Втори кръг победителите от първи кръг се състезават по категории  на 12 юни 2018г., 20 часа  град Варна за „Гран при“ и „Арлекин“.

НАГРАДЕН ФОНД


Голямата награда  ГРАНД  ПРИ   –  1000 лв.
Награди за 1, 2 и 3-то място във възрастовите групи
Специална награда на журито –  за особенно стойностно изпълнение в музикално отношение на публиката и др.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ   

 
Заявки за участие по приложеният образец се приемат не по-късно от 30 януари 2018г. на адрес arlekinfestival@abv.bg   

Заявки по телефона не се приемат. Задължително да се посочва телефон и е-mail за обратна връзка. Непълно и некоректно попълнени и неподадени заявки в посочения срок, не се вземат предвид.  


 ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОРГАНИЗАТОРЪТ  си запазва правото за всякакъв вид документиране, филмиране,видеозаснемане и распространение на материали,без заплащане на права и обезщетения. Разходите по пребиваването на участниците и техните придружители са за тяхна сметка. Нощувки за участниците и придружители могат да бъдат резервирани на имейл адрес  arlekinfestival@abv.bg  

Повече информация на сайта на фестивала:    http://arlekinfest.com/
З
а контакт:  тел. 0888 621 261

01

“HARLEQUIN” ASSOCIATION
WITH THE ASSISTANCE OF VARNA MUNICIPALITY, ORGANIZE A THIRD
INTERNATIONAL COMPETITION

for performers of a popular song from a film or musical soundtrack

“The cinema – my love, my song”

On June 12, 2018 a Concert – performance will take place with pre-nominated
performers

STATUS

The right to participate in the competition has children and young people aged 10 to
30 years. Singers are divided by age groups.
I group : 10 – 14 years
II group: 15 – 19 years
III group : 20 – 30 years
IV group of duets, vocal formations and vocal groups

Тhe age of the competitors is determined by the age at the contest date. For the
minors, it is obligatory to provide a free-text statement expressing the consent of the
parent or guardian, for filming and broadcasting of the performer in the TV and
Internet media.

ТHE JURY

The jury includes distinguished music specialists, performers and music managers.
After an audition, a five – member jury with President Etienne Levi, will nominate the
best performers of all categories and they will participate in the concert performance.
Тhe ranking from the jury is not subject to appeal.

REGULATION

The competition is organize in two rounds.
First round – 17 and 18 March in Sofia city or internet.
A preliminary competition will be compose in Sofia to identify the participants in a
concert performance „The cinema – my love, my song“. Candidates from all age
groups submit an application for participation indicating two performances. The first
song should present the performer to the jury. The language to which the song is
performed is by own choice. Тhe second song should be from a soundtrack of a
feature film, cartoon or musical, again by own choice. This song will take part in the
Concert – Spectacle, after the jury’s nominations.
Duration – musical performances should not be longer than 3.30 min.
On March 21, 2018 at the arlekinfest.com festival site will be published a list of the
names of the ranked performers and groups for the concert performance „The
cinema – my love, my song”. Until 30 April 2018 qualified participants must confirm
their participation at arlekinfestival@abv.bg
Second round. First round winners compete in categories on June 12, 2018, at 20
o’clock in Varna for “Grand Prix” and “Harlequin”

PRIZE FUND

Grand Prix – 1000 lv.
1st, 2nd and 3rd place prizes in the age groups
Special prize of the jury – for particularly valuable musical performance

APPLICATION FOR PARTICIPATION
Applications for participation in the attached template shall be accepted no later than
30 January 2018. at arlekinfestival@abv.bg

Phone requests are not accepted. It is
mandatory to provide a telephone and e-mail for feedback. Incomplete and
incorrectly filled and unsupported queries within the specified deadline are ignored.

GENERAL CONDITIONS

The Organizer reserves the right to any kind of documentation, filming, video
recording and distribution of materials, without payment of rights and compensation.
Residence costs of participants and their attendants are at their expense
Accommodation for participants and attendants can be booked at

email address: arlekinfestival@abv.bg

Additional information can be obtained at the following
telephone numbers: +359 888 621 261

http://arlekinfest.com/