Роди се дете, Син ни се даде

02-horz

Пресиян Василев Николов, 17 г., Професионална гимназия по туризъм „Проф д-р Асен Златаров“, град Къджали

1-horz

My name is Presiyan Vasilev Nikolov and I am 17 years old. I was born and  live in Kardzhali. I have been studying at Vocational School of Tourism “Prof. Dr. Asen Zlatarov” – Kardzhali for four years, specialty „Organization of Tourism and Leisure Time“ with intensive study of English language. Apart from my chosen specialty, I take an interest in history, literature and applied art.

My school gives me the opportunity to develop my skills by participating in various competitions at school, regional and national levels. This year I won second prize at the VI National School Competition „Bulgarian architectural monuments in miniature models“ – Varna, with a miniature model of matches „Windmills and Water mills“.

In 2016 I won third prize at the VIII National Competition „The Madara Rider – a symbol of the historical past and the European future of Bulgaria“ with a painting plastic arts of the Madara Rider. It was made of gypsum.

For my waterfall model in 2016, I received an encouraging prize at the National Drawing and Applied Art Competition „Water – a source of life“.

In 2015 I won first place at the National School Competition „Bulgarian Architectural Monuments and Revival Houses in Miniature Models“ with the models of two objects – the Monument of Freedom on the top of Shipka peak and the Devil’s Bridge. On the occasion of the patron of my school I presented my own exhibition: mock-ups made of waste materials.

I was awarded by Mr. Iliya Iliev, Regional Governor of Kardzhali, with diploma on May 24 for the achievement of high results and worthy performance of Kardzhali district in prestigious competitions. I received a prize from Mrs. Zlatka Penyova – director of Municipal Children Complex – Kardzhali, too. For every success I receive greetings from the leadership of the school in the face of engineer Mariyana Stratieva – the headmaster of the school.

2-horz

Казвам се Пресиян Василев Николов и съм на 17 години. Роден съм и живея в гр. Кърджали. От 4 години съм ученик на ПГ по туризъм „Проф д-р Асен Златаров“ гр. Кърджали, специалност  „Организация на туризма и свободното време“ в паралелка с интензивно изучаване на английски език. Освен по избраната от мен специалност проявявам интерес към историята, литературата, приложното изкуство.

Моето училище ми дава възможност да развивам своите умения, като участвам в различни конкурси на училищно, регионално и национално ниво. Тази година спечелих II-ро място на VI-тия Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“  – гр. Варна, с макет от кибритени клечки „Вятърни мелници и воденици“.

През 2016 г. завоювах III-то място на Осмия национален конкурс на тема „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“ с изработена от гипс рисунка пластика на Мадарския конник.

За своя макет на водопад през 2016 г. получих поощрителна награда в Националния конкурс за рисунка и приложно изкуство  „Водата – извор на живот“.

През 2015 г. спечелих I-во място на Националния ученически конкурс „Българските архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети“ с макетите на 2 обекта – Паметника на свободата  на връх Шипка и на Дяволския мост. По повод на патронния празник на гимназията представих своя самостоятелна изложба: макети, изработени от  отпадъчни материали.

Награждаван съм от областния управител на Кърджали г-н Илия Илиев с грамота по повод 24 май за постигнати високи резултати и достойно представяне на област Кърджали в престижни състезания. Награда получих от директора на ОДК – г-жа Златка Пеньова. За всеки мой успех получавам поздрави от ръководството на гимназията в лицето на инж. Марияна Стратиева – директор на ПГТ.3-horz

A child was born, 2017-А