Роди се дете, Син ни се даде

IMG-f105e1e96984a7d3ee214c274863fe7a-V

 Есе

В един обор, в малкия град Витлеем Юдейски преди 2000 години се роди едно бебе – детето на Йосиф и Мария. Макар и родено на толкова обикновено място, самото то беше необикновено. Неговото раждане е причината да празнуваме всяка година Рождество, но ние – хората, като че ли сме забравили за това. Йосиф и Мария бяха обикновени хора от еврейския град Назарет. Докато бяха сгодени, Мария беше девица. Още преди да се съберат с Йосиф като мъж и жена, Святия Дух постави в утробата й Божият Син. Изпрати ангел Гавраил при нея в Назарет,  за да й каже , че ще зачене и роди син, когото ще нарече Исус, което означава Йехова, който спасява. Ангелът й каза, че Исус ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния – Божият Син.

Раждането на Исус е пророкувано много години преди Той да се роди. Една от книгите в Библията, които пророкуват, е тази на пророк Исая. В псалмите цар Давид също е пророкувал, че ще се роди Месията Христос, което означава Помазаник, Един, който е помазан със сила от Бога да спасява. Лука и Матей също говорят за раждането на Спасителя. Матей е евреин и в своето евангелие се обръща към евреите, говорейки им за сина на Всевишния, като им цитира моменти от Стария Завет, когото те познават много добре. Матей описва съня на Йосиф, в който ангел му се явява насън и му казва, че детето, което е в утробата на Мария е заченато от Святия Дух. И това малко бебе, което ще се роди, ще спаси човеците от греха им, като започне от народа на Бога – Израел! Всичко това ще стане, за да се сбъдне казаното от Господа чрез пророка много години преди това: „Ето, девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил“, което означава „Бог с нас“.

Лука пък се обръща към всички хора по земята, говори за Божия Син,  описвайки го като спасителя на човеците. Той ни показва Исус като ясен пример за това как трябва да живеят хората по земята. Синът на Бога слезе на земята и стана човек, но нито веднъж не излъга, не измами, не ограби и не стори зло на никого. Исус от Назарет ни показа как може да се живее в праведност, когато изберем да следваме Бог, а не греха. Спасителят живееше сред хората, които вършеха грях, и беше светлина за всеки, който вярваше в Него.

В наши дни всеки втори човек лъже, мами, ругае и нагрубява. Аз никога нямаше да разбера колко зли са хората, ако не бях погледнала към  Бога. Винаги съм си мислила, че колкото и зло да е сторил човек, все пак в него има нещо добро. Бог обаче каза, че хората са зли и имат нужда от Спасител. Аз го разбрах, защото го видях. Всеки ден в училище гледам как съучениците ми се обиждат и подиграват едни на други. По телевизията постоянно съобщават как хора биват убивани от други хора. Е, нима сме добри след като сме способни да отнемем човешки живот? Ами не, всъщност никак не сме добри. Затова Бог даде единственото си Дете, затова Исус се роди и умря на кръста, за да спаси всички нас от греха, защото грехът води до смърт. Бог толкова ни обича, че не иска нито един да погине. По тази причина Той ни даде възможност да се спасим от греха, като повярваме в Неговия Син Исус Христос. Онова малко, безпомощно бебе, което се роди преди 2000 години в обор в малкия еврейски град Витлеем.

Ние, хората, взимаме за даденост раждането на Спасителя. Слагаме на празника етикет „Коледа“ и го използваме като повод да се съберем със семейството си,  да похапнем вкусни неща и да получим подаръци. Всъщност поставяме истинския повод за празнуване на заден план. Нямаме търпение да дойде това време от годината, в което ще си напълним стомасите и ще бъдем затрупани с подаръци. Но заради нашия егоизъм сме склонни да пренебрегнем напълно детето, което се роди да спаси цялото човечество.

     Това дете всъщност е най-големият подарък, който сме получили, и който някога ще получим. Затова, нека докато празнуваме раждането на Исус, си спомним любовта, с която Бог ни възлюби. За да можем да се обичаме така, както Той възлюби нас.

Стефани Душкова, 15 г.,

НМУ “ Любомир Пипков“, София

IMG-1943a377ef8b3c5fb39f41378193b315-V

IMG-6dc256a98f2b023d34992f1614ebad9a-V

Стефани Душкова е на 15 години, от град София. Учи в столичното музикално училище със специалност Народно пеене.

Тя е голям родолюбец и почитател на българския фолклор.

Също така обича да общува с хората и да ги кара да се усмихват. Тя също се усмихва.

Не се отказва при трудности. Вярва, че с повече усилия и хъс човек може да постигне повечето неща, за които мечтае.

Обича да се променя и да мечтае за още по-големи неща от тези, които е постигнала досега.

Приема предизвикателствата в живота като стъпало за по-нагоре.

A child was born, a Son was given to us

2000 years ago, at a stable, in the little town of Bethlehem in Judea was born a baby: the child of Joseph and Mary. Although it was born in a normal place, the child wasn’t an ordinary one. His birth is the reason we celebrate Christmas every year, but i seems people have forgotten about Him. Joseph and Mary were ordinary people from the Jewish city of Nazareth. Mary was a virgin while they were engaged. Before they got married with Joseph, the Holy Spirit conceived in her womb the Son of God. The angel Gabriel was sent to her in Nazareth to tell her that she’ll conceive and give birth to a son and she will call Him Jesus, meaning Jehovah who saves. The angel also told her, that Jesus would be great and would be called the Son of God Almighty– The Son of God.

The birth of Jesus was prophesied many years before He was born. One of the books in the Bible which prophesies about that is the book of Isaiah. In the Psalms, king David also prophesies about the birth of the Messiah, Christ, which means, the Anointed one, One who is anointed with a power from God for salvation. Luke and Matthew also talk about the birth of a Savior. Matthew is a Jew and in his gospel he turns to the Jews, speaking about the Son of Almighty God, citing them parts of the Old Testament which they know very well. Matthew describes Joseph’s dream in which an angel comes and tells him in a dream that the child in Mary’s womb was conceived by the Holy Spirit. And this small baby, who is about to be born will save the mankind from their sin, and He shall begin with God’s people, Israel! And all this will happen to fulfill the written in the prophesy many years ago: „The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel”, which means God with us.

Luke turns to all the people on the earth, speaking about the Son of God, describing him as the Savior of mankind. He revealed to us Jesus as a clear example how the people on earth should live. The Son of God came on earth and became a man, he never lied, never deceived anyone, he didn’t rob anyone and he didn’t do harm to anyone. Jesus of Nazareth gave us the example how to live a life of righteousness, when we choose to follow God but not sin.

The Savior lived among people who sinned and was light for everyone, who believed in Him.

Nowadays about one in two lies, deceives, curses and abuses. I would have never understood how evil are the people if I hadn’t turned my face to God. I have always thought that no matter how evil is the thing one person has done, in him/her there’s still something good. However God said that people are evil and they need a Savoir. I realized that because I see it. Every day at school I see my classmates hurting, offending and laughing at each other. On the TV they all the tim inform us how people are killed by other people. And what, are we really good, when we’re able to take human life? I don’t think so, actually we’re not good. That’s why God gave His only child, that’s why Jesus was born and died on the cross to save us all from sin, because the sin causes death. God loved us so much, that he didn’t want us to die. Therefore he gave the opportunity of salvation, through faith in His Son Jesus Christ. That small, helpless baby, that was born 2000 years ago in a stable, in the small Judean city of Bethlehem.

We, people take the birth of the Savior for granted. We label the holiday „Yule” and we use it to meet our family, to eat delicious food and exchange presents. Actually we put the real reason for the celebration on the background. We are looking forward to this time of the year in which to fill our stomachs and to receive as many presents as possible. But because of our selfishness we tend to neglect completely the child, that was given to save the mankind.

That little child is indeed the best of all presents, that we have received and that we would have ever received. That’s why when we celebrate the birth of Jesus, let’s remember the love with which God loves us all to be able to love each other the way He loves us.

Stephany Dushkova, 15 year old

Стефани колаж

дълъг банер