„For unto us a Child is born, unto us a Son is given…“

3

1907998_779687205456084_6092498004892548932_n

I am 18 years old… a child in the soul, loving music, literature, recitation and spirituality! I am author of modest book work (theological treatise) and three author’s songs; a student in the hands of ten vocal pedagogues and an experimenter in eighteen music styles; participant in two master classes in pop and jazz singing; laureate of singing competitions held at home and abroad – Turkey, Romania, Italy, Germany and Belgium; winner of a monthly song rating for FET; a representative of Bulgaria in an European challenge „Europe in harmony“ organized by the EESC …

Past of a narcissist, maximist and perfectionist, who, climbing to the top of glory, ignored the price of his soul – more expensive than all the precious gifts of this transition world. The micro universe is my heart, loving God and my fellow creatures. This is my present, this is my bright future, too! My star rose and extinguished to shine again with the pure glow of cheerfulness.

Аз съм 18-годишно… дете по душа, обичащо музиката, литературата, рецитаторското майсторство и духовността! Автор съм на скромен книжен труд (богословски трактат) и на три авторски песни; ученик в ръцете на десетима вокални педагози и експериментатор в осемнадесет стила музика; участник в два майсторски класа по поп и джаз пеене; лауреат на певчески конкурси, проведени в родината и в чужбина – Турция, Румъния, Италия, Германия и Белгия; победител в месечна класация за песен по БНТ; представител на България в Европейско предизвикателство „Europe in harmony“, организирано от EESC… 

Минало на един нарцисист, максималист и перфекционист, който, изкачвайки се към върховете на славата, пренебрегна цената на душата си — по-скъпа от всички драгоценни дарове на този преходен свят. Микровселената ми е сърцето, любящо Бога и ближните. Това е настоящето ми, това е и светлото ми бъдеще! Моята звезда изгря и угасна, за да заблести отново с чистия блясък на жизнерадостта.

3-horz

A child was born, 2017-А