От опашката на плъха до Ета Карина

Есе

11-12-03-016Когато бях малък, любимата ми приказка беше „Котаракът с чизми”. Удивлявах се на човешкото въображение, което можеше да накара великана да се превърне в лъв, после в мъничко мишле. Години по-късно прочетох за странните изобретения на Пиер Луиджи Игина и неговия осцилатор за магнитни полета, превърнал кайсиите в ябълки за 16 дни и опашката на плъх в котешка опашка – за 4 дни. Плъхът умрял след експеримента, но си мисля друго – докъде може да стигне науката и как учените ще използват изобретенията си, за да направят света по-красив. Какъв морал трябва да притежават те, за да не позволят откритията им да служат за изграждане на един уродлив, мръсен и опасен свят.

sfinks

Ако следваме логиката на плъха с котешка опашка, може би кентаврите, циклопите и сфинксовете не са просто плод на човешкото въображение, а мрачно предсказание за един непредсказуем свят?!…

Без изкуствените спътници и телескопи нямаше да знаем, че в галактиката на Млечния път има почти 400 милиарда звезди, нито как се раждат и умират те. НАСА е на път да „пенсионира” космическата совалка, за да разработи нови по-мощни космически кораби, с които човекът ще кръстосва космическото пространство в търсене на истината за себе си, миналото и бъдещето си.

Благодарение на космическите програми ние знаем за разрушаването на озоновия слой и замърсяването на околната среда, което дава основание на човечеството да търси пътища за възстановяването на природния баланс и прогнозиране на бъдещето. Мощни телескопи проникват в сърцето на Вселената и непрекъснато откриват нови планети и звезди, „виждат” преместването на галактически струпвания, пустотата между тях, което предизвиква нови въпроси и изисква нови отговори.

199_1Човечеството отдавна е минало детската си възраст благодарение на хората, които разбулват научни тайни и се опитват да подредят света. Човешкият ум прониква навсякъде – и в безкрая на Вселената, и в дъното на атома, за да направи човечеството по-зрящо и да даде на бъдещите поколения нов старт за изследване и промяна, за сила и красота.

Изглежда, че няма предел за научните открития. Но ако през  1726 година една ябълка е паднала върху главата на Нютон и той за пръв път формулира закона за гравитацията, днес едва ли могат да се правят случайни открития. Сега говорим за екипи от учени, които работят заедно в продължение на много години, като всеки прибавя своята сила, талант, въображение и знания от своята си област.

Мида Северна ИсландияАко не бяха произведени мощните подводници, може би никога нямаше да бъде открита 405-годишната мида в океанския шелф край бреговете на Северна Исландия, скрита в пясъците на дълбочина 80 метра, вероятно заселила се там във времето, когато Шекспировият „Хамлет” е бил поставен на сцената на театър „Глобул” в Лондон. Всъщност през последните десетилетия са открити над 700 нови вида организми в целия свят, непознати досега.

Японски учени търдят, че водата има памет, немският учен Ian Baldwin пък говори за зелената интелигентност на растенията: те изпускат химични вещества при защита от хищни насекоми и могат да комуникират помежду си чрез сложен речник от нуклеинови киселини, изпитват емоции и имат телепатични способности – твърди „Шепнещият на растенията”.

бръмбар бомбардировач, сн.инфоУдивително е и умението на бръмбарите-бомбардировачи, които „изстрелват” смес от химически вещества срещу неприятеля си /срещу женските бръмбари обаче бомбардировачите не стрелят, иначе ще изтърват шанса за създаване на поколение/.

Науката всеки ден ни „бомбардира” с подобни открития, които доказват колко сложен и многообразен е нашият свят и най-вече колко уникален и красив е той! В потвърждение на тези мисли идват знанията за човека като биологично и социално същество. Онези, които са живели преди 200 години, едва ли са можели да знаят колко сложен е човешкият организъм: само мозъчната кора на човека се състои от 10 милиарда клетки. Науката все повече ни разкрива кои сме и ни помага да разберем себе си, откъде идваме и къде отиваме.

Попаднали в налудничави умове, обаче, научните постижения могат да се използват за разрушение – атомната и ядрената бомба, например. Резултатите от клонирането на живи същества също не са еднозначни: въпреки използването на човешки ембриони за извличане на стволови клетки с цел лечение на Паркинсона, болестта на Алцхаймер и диабета,  мнозина виждат в генетичната революция кризата на човешката идентичност.

flying_car_top

Научната революция винаги е предизвиквала нескончаем ентусиазъм. Но технологичната  революция все повече прави човека зависим от машините – роботите и компютрите го заместват в ежедневните му дейности. Писатели-фантасти виждат бъдещето на човечеството в съжителство с биороботи в летящи автомобили, в дачи на Луната и Марс, когато космическият туризъм ще бъде нещо толкова обикновено, колкото разходката със самолет от Москва до Токио. Каквото и да се случи, обаче,  вярвам в здравия разум на човека, в неговата сила да твори добро – много по-голяма от желанието за разрушение и грозота. Въпреки плъховете с котешки опашки и светлинното шоу в среднощното небе от избухването на поредната звезда като Ета Карина. Едва ли са случайни и имената на кварките – 6-те /от общо 12-те/ фундаментални частици, които изграждат структурата на всяко вещество и в които е скрито посланието на светлия човешки ум: горен, долен, странен, очарователен, красив, истински.

 Дойчин Любимов, 10 кл.

1 callage

                                                                        Ета Карина                                                                              Кварк

 

FROM  THE  (WATER)-RAT WITH A CAT`S TAIL TO ETA KARINA

Essay

When I was a boy, my favourite tale was “Puss-in-Boots”. I was astonished at human imagination which could make the Giant become a lion and after that – to turn it into a little mouse. Many years later I read about Pier Luigi Ighina`s strange inventions and his oscillator for magnetic fields which had transformed the apricots into apples in 16 days and the rat`s tail into cat`s tail in 4 days. The rat had died after the experiment but questions arise in my mind – how far can the science reach and how will the scientists use their inventions to create more wonderful world. What morality they must possess in order to prevent their inventions to be used for building up a deformed, dirty and dangerous world. If we follow the logic of the rat with cat`s tail, maybe the centaurs, cyklopes and sphinxes are not simply creations of the brain but a gloomy forecast for an unpredictable world.

Without sputniks and telescopes we would know neither that there are almost 400 milliard stars in the Milky Way nor how they come into being and die. Due to space programs, we know about the destroying of ozone layer and the pollution of the environment which gives the mankind a reason to search for ways of restoring the nature balance and prognostication of the future. Mighty telescopes penetrate into heart of the Universe and continually discover new planets and stars, they “see” moving of the galaxy pilings up, the emptiness between them which give rise to new questions and demands new answers. The human mind penetrates everywhere – into the space of the Universe and into the bottom of an atom in order to make the mankind see more, to give to the young people a new start to research and change, power and beauty.

It seems that there isn`t a limit to the scientific discoveries. But if in 1726 an apple fell on  Newton`s head and he first formulated the law of gravity , today it`s impossible to make accidental discoveries. Now we`re talking about teams of scientists who have been working together for a long time and everyone has added his power, talent, imagination and knowledge in his field. If the mighty submarine hadn`t been made, probably the 405 years-old mussel would have never been found in the ocean shelf near the North Iceland. It might have settled at a depth of 80 metres into the sands when “Hamlet” by Shakespeare was played in the “Globe” theatre in London. Actually, more than 700 unknown species have been discovered in the world during the last decades.

Japanese scientists claim that the water has a memory, the German scientist Ian Baldwin called “Whispering to Plants” talks about the green intelligence of plants: they can feel and communicate with each other by means of complicated “language” which consists of nucleic acids. It`s amazing to know how the bomber-beetles “fire” a mixture of chemistry substances against their enemies but they never shoot against the females because they can miss the chance of generation. The science “bombards” us every day with similar discoveries which prove how sophisticated and multiform, unique and wonderful our world is!

In confirmation of these words let remember the knowledge of a man as a biological and social creature. People who lived 200 years ago didn`t know that there are 10 milliard cells in the human brain. The science more and more reveals us who we are, where we come from and where we will go.

However, perceived by crazy minds, scientific achievements can be used for destruction – the atom and the nuclear bomb, as an example. The results of cloning of living creatures evoke mixed feelings, too.  Although human embryos have been used for extraction of trunk purposely medical treatment of Parkinson`s, Alzheimer disease and diabetes, a lot of people see in the genetic revolution the crisis of human identity.

The scientific revolution has always given rise to endless enthusiasm. But the mankind  has become dependent more and more on machines, robots and technological achievements. Science- fiction see people in the future living together with bio-robots in flying cars, in villas on Mars and Moon, when the space tourism will be so ordinary as flying from Moscow to Tokyo. But no matter what happens  I believe in the common sense of the mankind, in his power to do good, much bigger than the desire for destruction and ugliness. In spite of the (water)-rats with cat`s tails and the luminous show in the midnight sky because of the explosion of the consecutive star like Eta Karina. Hardly be accidental, the most great human minds give us a message, hidden in the quarks` names – the fundamental constituent of matter that make up the structure of any substance: up, down, charm, strange, beauty, truth.

Doichin Lyubimov