A child was born, a Son was given to us

Коледа – най-светлият празник в годината и не заради хилядите лампички, които осветяват и най-тъмното кътче на града, нито пък заради светещата елха, която отрупваме с гирлянди и играчки. Специалното, което свързваме с този ден, е онова познато чувство за топлина и уют, което може да бъде споделено с най-близкия и което се ражда заедно с най-голямото чудо в света – нашия спасител Христос.

От цялата година защо избираме само един ден, за да сме добри? Защо само на Коледа обръщаме повече внимание на семейството си и защо тогава сядаме с тях заедно на масата? Нима един – единствен ден е достатъчен, за да покажем на близките си, че ги обичаме и ценим? Ето затова и Господ е част от живота ни. В онази свята нощ ярка звезда над Витлеем огрява целия небосвод и тогава при нас се явява Божият Син, за да ни донесе истинската светлина на Богопознанието и топлината на Божествената любов на хората, защото ние имаме нужда от тях.

Наричаме Бог Спасител, тъй като той показва Своята Благост към човешкия род, Своята Премъдрост и доброволно поемане на товара на нашите грехове. Човеците сме просто едни бели платна, върху които Бог рисува с цветовете на доброто и ни учи точно на това, че трябва да се обичаме, да се разбираме и да си помагаме не само на Коледа, а всеки божи ден.

Христос е безгрешният Син Божий. Не можем да сме като него, светът ни е устроил така, че всеки е уникален по свой начин, не притежаваме сили, но имаме чувства. Той е този, който е избран да спаси човешкото у нас, да ни припомни защо сме хора. Ценностите, около които всички трябва да се обединим, са именно прошката, любовта и духовното братство. Те ще ни избавят от всяко зло, което е завладяло нашия свят, ще ни научат да сме по-добри и по-сърдечни с всяка жива твар на земята.

Бог живее във всеки един от нас, дава ни частица вяра, надежда и любов. Когато сме изправени пред бездна, Бог е единственият, който е с нас, за да ни изправи отново на крака. Бог ни обича и желае най-доброто за нас, затова мога да кажа: Господи Иисусе, благодаря Ти, че си умрял на кръста и заради мен! Благодаря Ти, че си ми простил греховете. Имам нужда от Теб. Аз те приемам за мой Спасител и Господ!

Виктория Ангелова, 18 г., 12А1 клас, ЕГ „Христо Ботев“, гр.Кърджали

Литературен клуб „Добродетели“, рък. Емилия Владева

victoriq-5

Казвам се Виктория Ангелова и едва ли има нещо, с което се отличавам от останалите млади творци като мен.

Най-много обичам да пиша, когато изпитвам тъжни емоции. Тях искам да излея на поредния лист хартия, който след това ще скрия на дълбоко в чекмеджето и ще остане там.

Невинаги хората ме разбират и предпочитам редовете, които изпълват тетрадката ми, да бъдат единствените свидетели за моите чувства. Така изпитвам облекчение, защото знам, че те няма да ме предадат, да ме критикуват или да променят мислите ми, защото те остават завинаги на този лист.

victoriq-2

A child was born, a Son was given to us

Christmas – the brightest holiday of the year, and not because of the thousands of lights that lighten the darkest corner of the city, nor because of the Christmas tree that we decorate with garlands ad toys. The special thing that we associate with this day is the familiar feeling of warmth and coziness that can be shared with the closest one and is born with the greatest miracle in the world- Savior Christ.

For the whole year why do we choose only one day to be good? Why do we only pay attention to our family on Christmas and why do we sit together at the table? Is it a single day enough to show our loved ones that we love and appreciate them? That is why the Lord is part of our lives. In that holy night, a bright star above Bethlehem lights the whole heaven, and then the Son of God born and bring us the true light of God’s knowledge and the warmth of the divine love of men because we need them.

We call God the Savior, as He shows His Kindness to the human race, His Wisdom and the voluntary assumption of the burden of our sins. Man is just a white sail on which God draws with the colors of good and teaches us exactly that we have to love, to understand and to help not only on Christmas but god every day.

Christ is the sinless Son of God. We can not be like him, the world has set us up so that everyone is unique in their own way, we do not have powers, but we have feelings. It is he who is chosen to save the humanity in us, to remind us why we are human. The values ​​we all need to unite around are forgiveness, love and spiritual brotherhood. They will save us from every evil that has conquered our world, will teach us to be better and more heartfelt with every living creature on earth.

God lives in each of us, giving us a piece of faith, hope and love. When we face the abyss, God is the only one who is with us to get us back on our feet. God loves us and wishes the best for us, so I can say, Lord Jesus, thank you for your sacrifice on the cross and for me! Thank you for forgiving my sins. I need you. I accept you as my Savior and Lord!

Victoria Angelova, 18 years old

victoriq-1

дълъг банер