Christmas

To a godly family who traveled to Bethlehem on the eve of December 24 to 25, a Son was born. This happened in the barn of a hospice. There, to the crib where the food of the smallest lamb is put. The family was very happy. Mother Mary and Father Joseph were not the only ones who enjoyed the Child that night. From near and far they came to worship him. They were led by the Bethlehem star and by faith they knew that when the Child was born, this star would illuminate their way to the place of His birth.

Why was this Child so special?

All the children are very kind to their parents and they cause much joy and delight with their appearance in the world. But this Child was a child of God. Mary and Joseph knew that he would be honored and understood by many people on earth. They called their child Jesus.

The birth of Christ is the best thing that has happened in human life, because with its appearance people become better and more faithful to the good. They relate more to each other and reduce insults, thefts, lies, wars, abuses, robberies, murders, and all other evil human acts and a lack of virtue.

Birth of Christ is celebrated by Christians all over the world whether they are Catholic or Orthodox, all united around the birth of the Savior. Families gather around the festive table, children play. The sweet odor of the bread with the money goes in the room. On the table are arranged delicious dishes made by mom and grandmother, and Christmas songs are heard outside.

Coledari – boys, with dipped caps, walk around the homes and sing for the well-being and success of the owners. According to popular beliefs, they have the power to chase the evil forces. The farmers take them with wine, give them cravai, fruits and money. The family is at home, near the hearth. We hang the Christmas tree with beautiful decoration. My brother and I are waiting for him with impatience and excitement. In the wake of the feast lies his meaning, the birth of the Child, which carries faith, hope, love and forgiveness. It teaches us to believe in ourselves. To bring hope in our hearts that the world will be better. To love people and to help in trouble, to forgive insults and bitterness.

Nativity of Christ is a celebration of the new beginning!

Maria Ilyova – 8 years old, Panagyurishte.

DSCN0762

Maria Nankova Ilova was born in Strelcha and she is a pupil at the „20th of April“ School in Panagyurishte, class teacher – Zorka Kisyova. She likes to paint. Because of her very good heart, she is always ready to help children with special needs. He participated in many national competitions and won prizes.

Мария Нанкова Ильова е родена в гр. Стрелча и е ученичка в ОУ „20-ти април“ гр. Панагюрище, втори клас с ръководител Зорка Кисьова. Обича да рисува. С много добро сърце, винаги готова да помогне на деца със специални потребности. Участва в много национални конкурси и печели награди.

 

РОЖДЕСТВО

       На едно благочестиво семейство, което пътувало за Витлеем, в навечерието на 24 срещу 25 декември, им се ражда Син. Това се случило в обора на една гостоприемница. Там, до яслите, където се слага храната на най-малките агънца. Семейството било много щастливо. Майката Мария и бащата Йосиф не били единствените, които се радвали в тази нощ на Детето. От близо и далече дошли да му се поклонят. Те били водени от Витлеемската звезда и от поверие знаели, че когато се роди Младенецът, тази звезда ще освети пътя им до мястото на Неговото раждане.

      Защо това Дете било толкова специално?

      Всички деца са много мили на своите родители и няма как да не предизвикат много радост и умиление с появата си на бял свят. Но това Дете било Божие дете. Мария и Йосиф знаели, че ще бъде почитано и разбрано от много от хора по земята. Нарекли  детето си Иисус.

          Раждането на Христос е най-доброто нещо, което се е случило в човешкия живот, защото с появата му хората стават по-добри и по-вярващи в доброто. Те се отнасят по-братски помежду си и намаляват обидите, кражбите, лъжите, войните, злоупотребите, грабежите, убийствата и всички други лоши човешки прояви и недобродетели.

         Рождество Христово се празнува от християните по целия свят, дали те са католици или православни, всички са обединени около раждането на Спасителя. Събират  се семействата около празничната трапеза, играят децата. В стаята се носи сладкия мирис на хляба с паричката. На масата са подредени вкусни ястия, направени от мама и баба, а отвън се чуват коледарски песни.

        Коледарите – момци, с накичени калпаци, обикалят по домовете и пеят за благополучие и успех на стопаните. Според народните вярвания те имат силата да гонят злите сили. Стопаните ги черпят с вино, дават им краваи, плодове и пари. Семейството е  у дома, край огнището. Закичваме елхата с красива украса. Аз и братчето ми го чакаме с нетърпение и много вълнение. В суетнята около празника се крие неговия смисъл, раждането на Детето, което носи вяра, надежда, любов и прошка. Учи ни да вярваме в себе си. Да носим надежда в сърцата си, че светът ще бъде по-добър. Да обичаме хората и да си помагаме в беда, да прощаваме обидите и огорченията.

       Рождество Христово е празник на новото начало!

Мария Нанкова Ильова – 8 г.

A child was born, 2017-А