Jesus Christ is our Teacher

(Есе)

Добър. Искрен. Състрадателен. Благороден. Дружелюбен. Милостив. Отзивчив. Толерантен. Щедър. Учтив. Това са все качества, които човекът на XXI век много често забравя. Дали това е резултат от забързаното ежедневие, или те просто са на последните места в ценностната система на съвременния човек, не може да се каже със сигурност. Това, което е ясно е, че днес алчността, лицемерието, егоизмът, скъперничеството и отмъстителността надделяват в човешките взаимоотношения. Именно поради тази причина няма разбирателство между хората, те са разединени и рядко се среща човек, който да мисли освен за собственото си благо и за това на обществото, в което живее. И сами виждаме, че това не вещае добро бъдеще за човечеството.

Има дни и моменти обаче, в които правим добро без да очакваме нищо в замяна, помагаме си и се подкрепяме един друг. Несъмнено наближаващият светъл християнски празник Рождество Христово е един от тях. Покрай този празник много хора усещат духа на Коледа и осъзнават как през годината са били погълнати от стремежите да постигнат целите си, как са потъпквали основни човешки ценности и не са се държали добре с колегите, познатите, семейството и приятелите си. В дните преди Рождество Христово много хора се сещат все повече за Божия Син – Исус Христос и неговите уроци. Да, вярно е по Коледа се вършат много добрини, сбъдват се много мечти, помага се на много страдащи. Но защо се сещаме, че можем да бъдем по-добри, по-състрадателни и по-любезни най-вече покрай празниците? Нима тогава си даваме равносметка за нашето държание спрямо другите, нима тогава се сещаме, че може бъдем наказани за лошите постъпки, и нима само тогава се сещаме да потърсим прошка?

Не трябва да е така!

Да, хубаво е, че поне мисълта за Христос ни потиква към добри дела, но това не трябва да е само по празниците, а всеки ден, целогодишно. Замислете се! Нима Исус е вършил добрини и е помагал на хората само в определени случаи? Не, той е бил насреща във всякакви моменти и винаги е помагал. Неговото държание е пример за нас, ние трябва да се поучим от него и да възприемем колкото се може повече ценности и качества.

Мисля, че би било много полезно за човечеството като цяло, ако хората станат по-търпеливи и по-милостиви, ако се поучат от Христос. Търпението много често липсва в нашия живот. Ежедневно ние бързаме да свършим задачите си, а когато нещата не вървят се изнервяме, което неизменно рикошира върху нашето общуване с другите. Много хора не са търпеливи и когато става въпрос за бъдещето им. Те искат да видят резултата от усилията си възможно най-скоро; искат да видят промяна. Липсата на търпение обаче в никакъв случай не ни помага, а напротив дори усложнява още повече живота ни. Затова вместо да нервничим по-правилно е да осъзнаем, че Бог има план за нас и всичко ще се случи в определен ред. Както е обяснено в Книгата нa Мосия търпението е  „(да сме) готов(и) да се покори(м) на всички неща, които Господ сметне за нужно да (ни) причини, тъкмо както детето се покорява на баща си“ (Мосия 3:19). Нека бъдем по-търпеливи и винаги да знаем, че Бог има план за нас и това което ни се случва е просто част от пътя.

А защо смятам, че трябва да станем по-милостиви? Замислете се колко често сте виждали шеф да крещи на работник, майка да крещи на детето си, приятели да се карат, съпрузи да се карат и т.н. Най-вероятно всеки ден. Отношенията между хората често са обтегнати и вместо да спрем и да се замислим за минута каква би била най-адекватната реакция ние просто избухваме, правим скандали и в по-голямата част от случаите това не води до положителна промяна. Ето защо ние трябва да бъдем по-милостиви, да се държим по-добре с другите, да уважаваме техните чувства и да се опитваме да разберем защо са постъпили по даден начин, а не веднага да ги обвиняваме. Да, нищо не ни пречи да крещим и обвиняваме, но нали ако се окаже, че сме сгрешили на нас ще ни се наложи да искаме прошка? Винаги трябва да имаме едно на ум, защото не се знае в каква посока може да тръгнат нещата. Както не се знае в каква ситуация е възможно да попаднем. Помнете „Блажени са милостивите, защото те ще получат милост, Мат. 5:7.

Исус Христос е не само нашият Спасител, той е и нашият учител. Той е нашият модел за подражание. Неговите постъпки и неговият начин на мислене трябва да ни бъдат за пример. Да, сега наближава Рождество Христово и по-често си припомняме как трябва да се държим с близки и приятели, с колеги и познати, но нека не го правим само по празниците. Нека всеки ден да си спомняме за Исус Христос и да обмисляме действията си съгласно неговите уроци.

Габриела  Манкова, 18 г., 12.А1 клас, ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

Литературен клуб „Добродетели“

Рък. Емилия Владева

2.Gabriela-4

Аз съм ученичка в 12 клас и обожавам да изучавам чужди езици, различни култури и обичаи. Пътуването и екскурзиите са ми страст, зареждат ме с енергия и от тях научавам много, както за себе си, така и за света.

Най-незабравимото ми преживяване е културният ми обмен в САЩ миналото лято, който наистина промени представата ми за света.

Общителна и трудолюбива съм, освен това съм много упорита, не се отказвам лесно. Имам състезателен дух; харесва ми да участвам в различни състезания и да трупам опит в различни сфери.

През последната ми година в гимназията продължавам да участвам в различни литературни конкурси и други състезания.

В свободното си време обичам да се срещам с приятели, да чета книги или да гледам филми. Освен това съм доброволец в БМЧК и прекарвам голяма част от свободното си време, занимавайки се с благотворителни дейности.

колаж

Jesus Christ is our Teacher

            Good. Honest. Compassionate. Noble. Friendly. Kind. Obliging. Tolerant. Generous. Polite. All of these are qualities that people nowadays, in the XXI century often lack. However, it is not certain whether that’s a result from the hustle and bustle of life or these qualities are just not really important for the modern man. One thing is certain, today the greed, the dissimulation, the selfishness, the miserliness and the revengefulness prevail in people’s relations. That’s why people find it hard to get along with each other, they are disunited and it’s quite rare to meet a person, who cares not only about themselves, but for the people in their society, too. It is obvious that we are not going on the right direction.

            Nevertheless, there are days and moment when people do good without expecting anything in return, moments when people help each other. Undoubtedly, the upcoming great day, the day of Christmas is one of them. Around this time of the year many people feel the Christmas spirit. They often realize that during the year they have been completely wrapped up in their efforts to achieve their goal, they realize that they have violated fundamental personal qualities and that they have been rude to their colleagues, acquaintances, family and friends. In the days before Christmas more and more people think of the Son of God – Jesus Christ and his lessons. Yes, it is true that around Christmas a lot of good is done, many dreams come true, many people in need receive help. But why is that we remember we can be kinder, more generous and more compassionate when holidays are coming? Could it be that only then we think over how we have treated the others? Could it be that only then we come to realize we may be punished for our behavior?

            It shouldn’t be that way!

            Yes, indeed, it is good that when we think of Jesus we want to do good. But that shouldn’t be only around the holidays. It should be every day throughout the year. Just think for a while. Did Jesus Christ do good and help people only in some occasions? No, not at all. He had always been willing to help. His behavior is example to be imitated and we should adopt as many personal qualities from his as possible.

            In my opinion, it would be extremely beneficial for the mankind if people become more patient and more compassionate, if they look up to Jesus. Quite often people lack patience. We are daily in a hurry to do our duties for the day, and when the things are not happening the way we want them to, we become nervous, which inevitably ricochet on our relation with the others. Many people are not patient when it comes to their future, either. They want to see the results from their efforts as soon as possible, they want to see a change. However, being inpatient doesn’t help us. Moreover, it makes life even tougher. So instead of being nervous and inpatient it is better to realize that God has a plan for each and every of us, and that everything in our life follows a certain order. As it is said in the book of Mosiah, “patient, full of love, willing to submit to all things which the Lord seeth fit to inflict upon him, even as a child doth submit to his father” (Mosiah 3:19). Let’s be more patient and always remember that God has a plan for us and everything that happens to us is just part of it.

            And why I believe that people should be more compassionate? How often have you seen a boss yelling to his employees, a mother yelling to her child, spouses quarreling, friends quarreling etc.? Probably that happens every day. People’s relations are often tense. In those situations we should stop and think what would be the appropriate reaction, but we don’t do that. We just go flare up and raise a dust, even though that only worsens the situation. That’s why we should be more compassionate, we should treat the others better, respect them and try to understand why they have acted in that way. Yes, nothing prevent us from yelling and blaming, but if eventually it turns out that we have made a mistake, aren’t we the ones that will have to ask for forgiveness? We should be always be careful and think about our actions, bcause one can never know where life will take him. Just remember “Blessed are the merciful, for they will be shown mercy” (Matthew 5:7).

            Jesus Christ is not just our Savior, he is also our Teacher. He is an example to be imitated. His behavior and his way of thinking should be an example for us. Yes, Christmas is coming up the horizon and we treat our family, friend, colleagues and acquaintances better, but let’s not do that only around holidays. Think of Jesus every day and think about your actions having in mind his lessons.

Gabriela Radostinova Mankova , Literary club “Virtues”

FLHS “Hristo Botev”, Kardzhali

дълъг банер